Komlexné riešenie
odpadového hospodárstva

Služby

Práca s odpadmi

Všetky odpady najskôr zhodnocujeme formou recyklácie a až následne nerecyklovateľné zložky odpadov zneškodňujeme spaľovaním a v poslednom rade skládkovaním.

Priamo u producentov odpadov prevádzame čistiace práce znečistených a kontaminovaných plôch. Zároveň realizujeme aj prebaľovanie nebezpečných obalov zo "starých" zásob, kde už pôvodné obaly nevyhovujú preprave odpadu z dôvodu nežiaduceho úniku nebezpečných látok.

Odpad, ktorý vznikol pri čistiacich prácach balením, pripravíme na prepravu tak, aby nedošlo k jeho úniku.

V prípade potreby zapožičiavame aj kontajnery (obsah 6, 8, 12 a 30m3).

Montáž / demontáž a likvidácia zariadení

V oblasti likvidácie vyradených technologických zariadení zabezpečíme komplexné služby v tejto oblasti, vrátane vyčistenia a zneškodnenia nebezpečných odpadov, ktoré tieto zariadenia v prevažnej miere obsahujú, či už vo veľkom alebo malom množstve.

Realizáciou demontáže týmto spôsobom objednávateľ ušetrí finančné prostriedky, čas a energiu na obstarávanie ďalších dodávateľských firiem na čistiace práce, zneškodnenie odpadu, legislatívne vybavovania.

V prípade záujmu o montáže či demontáže motorov a generátorov nás neváhajte kontaktovať.

Sťahovanie strojov

Máte problém so sťahovaním techniky do priestorov a objektov bez možnosti použiť žeriavovú techniku? Nadrozmerné či ťažké stroje do suterénov a nadzemných priestorov premiestňujeme pomocou špeciálnej techniky.

Realizujeme sťahovanie lisov a nadmerných technologických zariadení použitím vlastnej techniky bez ďalších dodávateľských služieb v ťažko dostupných objektoch.

Recyklácia a výkup materiálov

  • Zber a výkup kovových odpadov
  • Zber a výkup farebných kovov

Zneškodňujeme aj odpad z röntgenologických, tlačiarenských, fotografických a defektoskopických činností, získavame technického striebra z ustaľovačov

  • Zber a výkup kalov s obsahom drahých a farebných kovov
  • Demontáž vyradených technologických zariadení

Vykupujeme kovový odpad (či už z výroby alebo likvidáciou vyradených technologických zariadení) za účelom jeho ďalšieho zhodnotenia - železo, farebné kovy, ističe, telefónne ústredne a iné.