Komlexné riešenie
odpadového hospodárstva

Práca s odpadmi

Všetky odpady najskôr zhodnocujeme formou recyklácie a až následne nerecyklovateľné zložky odpadov zneškodňujeme spaľovaním a v poslednom rade skládkovaním.

Priamo u producentov odpadov prevádzame čistiace práce znečistených a kontaminovaných plôch. Zároveň realizujeme aj prebaľovanie nebezpečných obalov zo "starých" zásob, kde už pôvodné obaly nevyhovujú preprave odpadu z dôvodu nežiaduceho úniku nebezpečných látok.

Odpad, ktorý vznikol pri čistiacich prácach balením, pripravíme na prepravu tak, aby nedošlo k jeho úniku.

V prípade potreby zapožičiavame aj kontajnery (obsah 6, 8, 12 a 30m3).